Hol érhető el az EPER?

A NEA pályázatokat kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren   (EPER-en) keresztül lehet benyújtani,

Az EPER rendszert a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az www.emet.gov.hu honlapon (EPER belépési pontra, majd a „pályázói belépési pont (kattintson ide)” gombra kattintva) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.

Figyelem: az EPER Internet Explorer alapú program, mindig ezen a böngészőn keresztül nyissák meg, mert más böngésző használata funkció és/vagy adatvesztéssel járhat!

A felület használatához Internet Explorer 8.0, vagy Mozilla Firefox böngésző használata javasolt. Amennyiben a weboldal nem jeleníthető meg, kérjük a böngészőjét kompatibilitási nézetben szíveskedjék használni.

Elfelejtett felhasználónév, jelszó igénylése hogyan történik az EPER-EMET rendszerhez?

Az elfelejtett belépési kódokat (felhasználónév, jelszó) a nea@emet.gov.hu e-mail címen igényelheti a következő adatok megadásával: szervezet neve, adószáma, címe, e-mail címe, hivatalos képviselő neve. Továbbá az e-mailhez mellékletként csatolni szükséges az EPER-ben regisztrált, aláírási jogosultsággal rendelkező hivatalos képviselő erre vonatkozó kérelmét aláírásával ellátva. 

Az EPER belépést követően nem látható a pályázati kategóiáknál egy NEA pályázat sem, hol találhatóak a pályázati kategóriák?

Ebben az esetben valószínűleg nem az EMET-EPER felületén regisztrált, kérjük az alábbi belépési pontot használja:

http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx

Azon pályázók esetében, akik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő más pályázati kategóriái kapcsán már nyújtottak be regisztrációs nyilatkozatot 2016-ban, és azt a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította, szükséges-e ismételten a regisztrációs nyilatkozat beküldése a NEA pályázataihoz is?

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni, mert az ott szereplő, illetve EPER-ben levő adatok karakterpontos egyezősége elvárt.

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-keres

Amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval, nem szükséges a nyilatkozat ismételt beküldése.

Amennyiben időközben változás következett be a szervezet  adataiban, akkor új regisztrációs nyilatkozatot szükséges benyújtani postai úton. Az adatváltozást igazoló dokumentumok másolatát kérjük, hogy csatolja a regisztrációs nyilatkozatához. 

Az EPER, belépést követően arra figyelmezetet, hogy a szervezetnek nincs érvényes regisztrációs nyilatkozata a 2016-os évre, azonban nem történt változás a szervezet adataiban. Szükséges-e ebben az esetben a regisztrációs nyilatkozat beküldése?

Ebben az esetben nem kell regisztrációs nyilatkozatot beküldeni, mert a szervezet regisztrációja ellenőrzésre és meghosszabbításra kerül szükség esetén a formai vizsgálat során. Azonban elvárt, hogy a szervezet az EPER-ben levő adatait az Országos Bírósági Hivatal adataival minden esetben egyeztesse, mert az OBH-n található adatokkal való karakterpontos egyezőség elvárt!  

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-keres

Mekkora a pályázati díj, milyen formában és milyen számlára fizethető be?

A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása. Ennek összege 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint. A pályázati díjat legkésőbb a pályázat beadása napján kell átutalni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.A pályázati díjat kizárólag átutalással (az utalás közlemény rovatában a pályázó adószámának és a NEA feltűntetésével) a következő számlaszámra kell befizetni:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000

(IBAN: HU17100320000145146100000000).

A kiírásnak megfelelően  az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-be a „dokumentumbeküldőn” keresztül csatolni szükséges. Azon szervezetek, amelyek a „Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.” (NEA-16-M) vagy a „Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2016” (NEA-16-SZ) pályázat keretében befizették a pályázati díjat, jelen pályázati eljárásban (NEA-16-N) mentesülnek a pályázati díj megfizetése alól! 

Kinyomtatható-e benyújtott pályázati adatlap és a költségvetés részletezése?

Igen, a pályázati adatlap bal alsó sarkában a „Pályázat nyomtatása”, majd ezt követően a „Letöltés”akciógombra kattintva kinyomtathatóvá válik a teljes pályázati adatlap.

Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet?

Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kitétel. 

A közhasznú jogállását a szervezet elvesztette, erről azonban még nem kapott kézhez bírósági végzést, vagy az ellen fellebbezés van folyamatban. Szükséges-e ebben az esetben a Saját adatok módosítása és új regisztrációs nyilatkozat beküldése?

Nem szükséges.

Az a szervezet, aki az elmúlt három évben részesült NEA támogatásban nyújthat-e be idén is támogatási igényt?

Igen, a korlátozó jogszabályi rendelkezést hatályon kívül helyezte a jogalkotó. 

Van-e lehetőség idén másik kollégiumhoz benyújtani a pályázatot, mint az előző évben?  

Igen, amennyiben a szervezet alapcél szerinti tevékenységei között több kollégiumhoz köthető tevékenység is szerepel, az EPER regisztráció során a szervezet főtevékenységét aszerint kell megjelölni, hogy melyik kollégiumhoz kívánja a pályázatát benyújtani. A főtevékenység módosítására a Saját adatok menüpontban van lehetőség, módosítást követően új regisztrációs nyilatkozat beküldése szükséges. 

A szervezet hivatalos képviselője vagy címe módosult, a szervezet kérvényezte a változtatást az illetékes hatóságnál, azonban a változtatás még nem emelkedett jogerőre. Ez esetben a módosítást szükséges-e átvezetni az EPER Saját adatok pontjában?

Ekkor még nem kell, mivel a jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül szükséges az EPER adatok módosítása és az új regisztrációs nyiltakozat beküldése.

Ettől függetlenül azonban szükséges a változtatást alátámasztó dokumentumokat (a szervezet döntéshozó szerve által hozott változtatásról szóló jegyzőkönyv oldalhű digitális másolata, a változás illetékes hatósághoz történő bejelentését igazoló dokumentum oldalhű digitális másolata) az EPER Dokumentumbeküldőjének segítségével csatolnia a pályázat benyújtásakor. A formai ellenőrzés során bekövetkező jogerőre emelkedés esetében, a dokumentumok beküldése magyarázza az EPER adatai és az OBH oldalán (birosag.hu-n) elérhető adatok közötti ellentmondást. 

A szervezetnek van-e lehetősége más kollégiumhoz benyújtani a normatív kategóriában a pályázatát, ha már rendelkezik adott költségvetési évre vonatkozó érvényes működési vagy szakmai pályázattal? 

A pályázati útmutató 5.2. pontja értelmében érvénytelenségi oknak minősül, ha a támogatási igény benyújtója 2016-os költségvetési év vonatkozásában már rendelkezik benyújtott pályázattal és az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtja be (ha a pályázó a NEA-16-M vagy a NEA-16-SZ jelű kiírásra érvényes pályázatot nyújtott be, jelen kiírás keretében pályázatot ugyanahhoz a kollégiumhoz nyújthat be). 

Milyen jogállású szervezetek nyújthatnak be pályázatot a NEA kiírásaira?

Egyesületek, alapítványok és szövetségek. A pályázati kiírás 5. „ Pályázók köre” pontja tartalmazza az ezzel kapcsolatos bővebb információkat.

A 2016-ban létrejött civil szervezeteknek nincs 2015. évi beszámolója, ez esetben hogyan nyújthatnak be pályázatot?

A pályázati kiírás 5.1 pontja tartalmazza azon szervezetek körét, akik nem nyújthatnak be páylázatot. Ennek értelmében pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek, amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba a bíróság (jogerős döntéssel). Tehát a 2016-ban létrejött civil szervezetek nem nyújthatnak be NEA-16-N kategóriában pályázatot.   

Mitől függ, hogy egy szervezet nyertes lesz vagy várólistára kerül?

A beérkezett érvényes pályázatokról döntenek a kollégiumok és pontszámot rendelnek hozzá. A támogatott pályázatok rangsorát a benyújtási sorrend határozza meg. Az így felállított rangsor alapján lehet a támogatási igényeket kielégíteni a támogatási keret erejéig, majd annak kimerülését követően a rangsorban következő pályázatok várólistára kerülnek. 

Mit jelent az átlátható szervezet?

Az a szervezet minősül átlátható szervezetnek, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti feltételeknek megfelel. 

Milyen formában biztosítható az elvárt önrész? 

A NEAr. 11. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jelen pályázat keretében önrész biztosítása nem szükséges. Amennyiben a pályázó mégis vállal önrészt (saját és/vagy egyéb forrást), úgy azt a pályázat benyújtásakor igazolnia kell (amennyiben pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben vállalja és nem természetben), valamint nyertes pályázat esetén a saját forrás felhasználásáról (a támogatási összeggel együttesen) el kell számolnia. A saját forrás biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka formájában, dologi feltételek vagy szolgáltatások biztosításával), és/vagy pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben. A pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben rendelkezésre álló saját forrásról a pályázatban nyilatkozni kell ( hivatalos képviselő aláírásával), amit a „dokumentumbeküldőn” keresztül az EPER-be fel kell csatolni. 

Mit jelent a letétbehelyezési igazolás? 

A letétbehelyezés az utolsó, lezárt üzleti év számviteli beszámolójának OBH-nál történő letétbehyezését jelenti.  

A leltétbe helyezés igazolására akkor van szüksége a pályázónak, ha nincs a www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója. Letétbehelyezés igazolásául elfogadható: az OBH nevére szóló postai feladóvevény, az OBH elektronikus visszaigazolása vagy átvételi dokumentuma a beszámoló beérkezéséről, illetve az OBH érkeztető bélyegzőjével ellátott beszámoló.

Szükséges-e EPER-be feltölteni a számviteli beszámolót?

A pályázat formai vizsgálatakor ellenőrzésre kerül, hogy van –e a pályázónak a www.birosag.hu oldalon, vagy az EPER-ben elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt  utolsó leárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója. Amennyiben a pályázó meggyőződött arról, hogy a www.birosag.hu oldalon elérhető a kért beszámoló, úgy nem szükséges az EPER-be is feltölteni. 

Amennyiben a saját forrás igazolását önkéntes munkával kívánja fedezni a szervezet, úgy kizárólag a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya (Köt tv.) alatt végzett önkéntes munka számolható el?

Igen, a következők alapján:

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekű önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján. 

Működési célú támogatásra pályázhat-e a szervezet, ha a legutolsó lezárt üzleti évéről szóló számviteli beszámolója alapján az árbevétele meghaladja az 50 millió forintot?  

A Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bekezdése értelmében nem pályázhatnak azon szervezetek, amelyeknek a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben számviteli beszámolóval igazolható éves összes bevételük eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot.  

Mi a teendő abban az esetben, ha a számviteli beszámolóban nincs feltüntetve „adományok” sor? 

A pályázati kiírás 5.1. pontja értelmében az Alapkezelő a pályázatot elutasítja, ha az adomány összege a pályázó szervezet számviteli beszámolójának eredmény kimutatásában / eredmény levezetésében külön „adományok” elnevezésű soron, beazonosítható módon nem szerepel. 

Pályázhat-e az a szervezet normatív kiírás keretében, aki 2016. évi működési és szakmai kategóriában nem nyújtott be pályázatot?

Igen, a pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a szervezet rendelkezzen korábbi működési és szakmai kategóriában benyújtott pályázattal.   

Hol érhető el az EPER? A NEA pályázatokat kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren   (EPER-en) keresztül lehet benyújtani,  Az EPER rendszert a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az www.emet.gov.hu honlapon (EPER belépési pontra, majd a „pályázói belépési pont (kattintson ide)” gombra kattintva) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel. Figyelem: az EPER Internet Explorer alapú program, mindig ezen a böngészőn keresztül nyissák meg, mert más böngésző használata funkció és/vagy adatvesztéssel járhat! A felület használatához Internet Explorer 8.0, vagy Mozilla Firefox böngésző használata javasolt. Amennyiben a weboldal nem jeleníthető meg, kérjük a böngészőjét kompatibilitási nézetben szíveskedjék használni. Elfelejtett felhasználónév, jelszó igénylése hogyan történik az EPER-EMET rendszerhez? Az elfelejtett belépési kódokat (felhasználónév, jelszó) a nea@emet.gov.hu e-mail címen igényelheti a következő adatok megadásával: szervezet neve, adószáma, címe, e-mail címe, hivatalos képviselő neve. Továbbá az e-mailhez mellékletként csatolni szükséges az EPER-ben regisztrált, aláírási jogosultsággal rendelkező hivatalos képviselő erre vonatkozó kérelmét aláírásával ellátva. Az EPER belépést követően nem látható a pályázati kategóiáknál egy NEA pályázat sem, hol találhatóak a pályázati kategóriák? Ebben az esetben valószínűleg nem az EMET-EPER felületén regisztrált, kérjük az alábbi belépési pontot használja: http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx Azon pályázók esetében, akik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő más pályázati kategóriái kapcsán már nyújtottak be regisztrációs nyilatkozatot 2016-ban, és azt a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította, szükséges-e ismételten a regisztrációs nyilatkozat beküldése a NEA pályázataihoz is? Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni, mert az ott szereplő, illetve EPER-ben levő adatok karakterpontos egyezősége elvárt. http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-keres Amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval, nem szükséges a nyilatkozat ismételt beküldése. Amennyiben időközben változás következett be a szervezet  adataiban, akkor új regisztrációs nyilatkozatot szükséges benyújtani postai úton. Az adatváltozást igazoló dokumentumok másolatát kérjük, hogy csatolja a regisztrációs nyilatkozatához.  Az EPER, belépést követően arra figyelmezetet, hogy a szervezetnek nincs érvényes regisztrációs nyilatkozata a 2016-os évre, azonban nem történt változás a szervezet adataiban. Szükséges-e ebben az esetben a regisztrációs nyilatkozat beküldése? Ebben az esetben nem kell regisztrációs nyilatkozatot beküldeni, mert a szervezet regisztrációja ellenőrzésre és meghosszabbításra kerül szükség esetén a formai vizsgálat során. Azonban elvárt, hogy a szervezet az EPER-ben levő adatait az Országos Bírósági Hivatal adataival minden esetben egyeztesse, mert az OBH-n található adatokkal való karakterpontos egyezőség elvárt!  http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-keres Mekkora a pályázati díj, milyen formában és milyen számlára fizethető be? A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása. Ennek összege 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint. A pályázati díjat legkésőbb a pályázat beadása napján kell átutalni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.A pályázati díjat kizárólag átutalással (az utalás közlemény rovatában a pályázó adószámának és a NEA feltűntetésével) a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 (IBAN: HU17100320000145146100000000). A kiírásnak megfelelően  az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-be a „dokumentumbeküldőn” keresztül csatolni szükséges. Azon szervezetek, amelyek a „Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.” (NEA-16-M) vagy a „Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2016” (NEA-16-SZ) pályázat keretében befizették a pályázati díjat, jelen pályázati eljárásban (NEA-16-N) mentesülnek a pályázati díj megfizetése alól! Kinyomtatható-e benyújtott pályázati adatlap és a költségvetés részletezése? Igen, a pályázati adatlap bal alsó sarkában a „Pályázat nyomtatása”, majd ezt követően a „Letöltés”akciógombra kattintva kinyomtathatóvá válik a teljes pályázati adatlap. Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet? Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kitétel. A közhasznú jogállását a szervezet elvesztette, erről azonban még nem kapott kézhez bírósági végzést, vagy az ellen fellebbezés van folyamatban. Szükséges-e ebben az esetben a Saját adatok módosítása és új regisztrációs nyilatkozat beküldése? Nem szükséges. Az a szervezet, aki az elmúlt három évben részesült NEA támogatásban nyújthat-e be idén is támogatási igényt? Igen, a korlátozó jogszabályi rendelkezést hatályon kívül helyezte a jogalkotó. Van-e lehetőség idén másik kollégiumhoz benyújtani a pályázatot, mint az előző évben?  Igen, amennyiben a szervezet alapcél szerinti tevékenységei között több kollégiumhoz köthető tevékenység is szerepel, az EPER regisztráció során a szervezet főtevékenységét aszerint kell megjelölni, hogy melyik kollégiumhoz kívánja a pályázatát benyújtani. A főtevékenység módosítására a Saját adatok menüpontban van lehetőség, módosítást követően új regisztrációs nyilatkozat beküldése szükséges.  A szervezet hivatalos képviselője vagy címe módosult, a szervezet kérvényezte a változtatást az illetékes hatóságnál, azonban a változtatás még nem emelkedett jogerőre. Ez esetben a módosítást szükséges-e átvezetni az EPER Saját adatok pontjában? Ekkor még nem kell, mivel a jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül szükséges az EPER adatok módosítása és az új regisztrációs nyiltakozat beküldése. Ettől függetlenül azonban szükséges a változtatást alátámasztó dokumentumokat (a szervezet döntéshozó szerve által hozott változtatásról szóló jegyzőkönyv oldalhű digitális másolata, a változás illetékes hatósághoz történő bejelentését igazoló dokumentum oldalhű digitális másolata) az EPER Dokumentumbeküldőjének segítségével csatolnia a pályázat benyújtásakor. A formai ellenőrzés során bekövetkező jogerőre emelkedés esetében, a dokumentumok beküldése magyarázza az EPER adatai és az OBH oldalán (birosag.hu-n) elérhető adatok közötti ellentmondást.  A szervezetnek van-e lehetősége más kollégiumhoz benyújtani a normatív kategóriában a pályázatát, ha már rendelkezik adott költségvetési évre vonatkozó érvényes működési vagy szakmai pályázattal?  A pályázati útmutató 5.2. pontja értelmében érvénytelenségi oknak minősül, ha a támogatási igény benyújtója 2016-os költségvetési év vonatkozásában már rendelkezik benyújtott pályázattal és az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtja be (ha a pályázó a NEA-16-M vagy a NEA-16-SZ jelű kiírásra érvényes pályázatot nyújtott be, jelen kiírás keretében pályázatot ugyanahhoz a kollégiumhoz nyújthat be).   Milyen jogállású szervezetek nyújthatnak be pályázatot a NEA kiírásaira? Egyesületek, alapítványok és szövetségek. A pályázati kiírás 5. „ Pályázók köre” pontja tartalmazza az ezzel kapcsolatos bővebb információkat.  A 2016-ban létrejött civil szervezeteknek nincs 2015. évi beszámolója, ez esetben hogyan nyújthatnak be pályázatot? A pályázati kiírás 5.1 pontja tartalmazza azon szervezetek körét, akik nem nyújthatnak be páylázatot. Ennek értelmében pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek, amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba a bíróság (jogerős döntéssel). Tehát a 2016-ban létrejött civil szervezetek nem nyújthatnak be NEA-16-N kategóriában pályázatot.  Mitől függ, hogy egy szervezet nyertes lesz vagy várólistára kerül? A beérkezett érvényes pályázatokról döntenek a kollégiumok és pontszámot rendelnek hozzá. A támogatott pályázatok rangsorát a benyújtási sorrend határozza meg. Az így felállított rangsor alapján lehet a támogatási igényeket kielégíteni a támogatási keret erejéig, majd annak kimerülését követően a rangsorban következő pályázatok várólistára kerülnek.   Mit jelent az átlátható szervezet? Az a szervezet minősül átlátható szervezetnek, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti feltételeknek megfelel.      Milyen formában biztosítható az elvárt önrész?  A NEAr. 11. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jelen pályázat keretében önrész biztosítása nem szükséges. Amennyiben a pályázó mégis vállal önrészt (saját és/vagy egyéb forrást), úgy azt a pályázat benyújtásakor igazolnia kell (amennyiben pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben vállalja és nem természetben), valamint nyertes pályázat esetén a saját forrás felhasználásáról (a támogatási összeggel együttesen) el kell számolnia. A saját forrás biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka formájában, dologi feltételek vagy szolgáltatások biztosításával), és/vagy pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben. A pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben rendelkezésre álló saját forrásról a pályázatban nyilatkozni kell ( hivatalos képviselő aláírásával), amit a „dokumentumbeküldőn” keresztül az EPER-be fel kell csatolni.   Mit jelent a letétbehelyezési igazolás?  A letétbehelyezés az utolsó, lezárt üzleti év számviteli beszámolójának OBH-nál történő letétbehyezését jelenti.  A leltétbe helyezés igazolására akkor van szüksége a pályázónak, ha nincs a www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója. Letétbehelyezés igazolásául elfogadható: az OBH nevére szóló postai feladóvevény, az OBH elektronikus visszaigazolása vagy átvételi dokumentuma a beszámoló beérkezéséről, illetve az OBH érkeztető bélyegzőjével ellátott beszámoló. Szükséges-e EPER-be feltölteni a számviteli beszámolót? A pályázat formai vizsgálatakor ellenőrzésre kerül, hogy van –e a pályázónak a www.birosag.hu oldalon, vagy az EPER-ben elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt  utolsó leárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója. Amennyiben a pályázó meggyőződött arról, hogy a www.birosag.hu oldalon elérhető a kért beszámoló, úgy nem szükséges az EPER-be is feltölteni. Amennyiben a saját forrás igazolását önkéntes munkával kívánja fedezni a szervezet, úgy kizárólag a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya (Köt tv.) alatt végzett önkéntes munka számolható el? Igen, a következők alapján: A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekű önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján. Működési célú támogatásra pályázhat-e a szervezet, ha a legutolsó lezárt üzleti évéről szóló számviteli beszámolója alapján az árbevétele meghaladja az 50 millió forintot?   A Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bekezdése értelmében nem pályázhatnak azon szervezetek, amelyeknek a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben számviteli beszámolóval igazolható éves összes bevételük eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot.   Mi a teendő abban az esetben, ha a számviteli beszámolóban nincs feltüntetve „adományok” sor?  A pályázati kiírás 5.1. pontja értelmében az Alapkezelő a pályázatot elutasítja, ha az adomány összege a pályázó szervezet számviteli beszámolójának eredmény kimutatásában / eredmény levezetésében külön „adományok” elnevezésű soron, beazonosítható módon nem szerepel.   Pályázhat-e az a szervezet normatív kiírás keretében, aki 2016. évi működési és szakmai kategóriában nem nyújtott be pályázatot? Igen, a pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a szervezet rendelkezzen korábbi működési és szakmai kategóriában benyújtott pályázattal.